Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Privacyverklaring

Download Privacyverklaring (.pdf, 239 kB)

Deze verklaring beschrijft in het kort wie verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens voor MijnOverheid, welke persoonsgegevens van de gebruiker van MijnOverheid worden verwerkt en met welk doel dit gebeurt. Verder wordt beschreven aan wie de persoonsgegevens verstrekt kunnen worden, wat de rechten zijn van de gebruiker en hoe van deze rechten gebruik kan worden gemaakt. In het Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur wordt de verwerking van persoonsgegevens uitvoerig beschreven (Staatsblad 2016, 195).

De verwerking van persoonsgegevens voor MijnOverheid heeft betrekking op de functies:

 1. Berichtenbox: de persoonlijke elektronische postbus op MijnOverheid waarin gebruiker berichten ontvangt van door hem geselecteerde afnemers, de Belastingdienst en Logius.
 2. Lopende Zaken: de persoonlijke elektronische dienst op MijnOverheid waarin een gebruiker kan zien welke zaken hij bij de aangesloten afnemers heeft lopen.
 3. Persoonlijke Gegevens: de persoonlijke elektronische dienst op MijnOverheid waarin een gebruiker kan zien welke persoonlijke gegevens zijn geregistreerd bij de aangesloten afnemers.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens voor MijnOverheid. Het beheer van MijnOverheid wordt uitgevoerd door Logius. Logius is onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en beheert overheidsbrede ICT-voorzieningen.

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?

MijnOverheid verwerkt persoonsgegevens in meerdere processen:

 • het bezoek van de website van MijnOverheid en statistieken erover;
 • het gebruik van MijnOverheid en statistieken erover;
 • het verstrekken van persoonsgegevens aan derden;
 • het verwerken van persoonsgegevens in verband met het borgen van de beveiliging en betrouwbaarheid van MijnOverheid;
 • het afhandelen van vragen en klachten van gebruikers.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Bij het bezoek van de website van MijnOverheid, zonder in te loggen in een MijnOverheid-account, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • IP-adres en kenmerken van de gebruikte software en hardware van het apparaat waarmee de bezoeker de website bezoekt.

Bij het gebruik van MijnOverheid worden de volgende persoonsgegevens van de gebruiker verwerkt:

 • het burgerservicenummer;
 • naam, adres, geboortedatum, eventuele datum van overlijden, nationaliteit, en gegevens om vast te kunnen stellen of iemand in aanmerking komt voor een MijnOverheid-account;
 • gegevens over het aanmaken of wijzigen van een MijnOverheid-account;
 • de zelf gekozen schermnaam;
 • berichtvoorkeur (van welke afnemers wil een gebruiker berichten ontvangen);
 • IP-adres en kenmerken van de gebruikte software en hardware van het apparaat waarmee de gebruiker inlogt;
 • e-mailadres (niet verplicht);
 • inloghistorie zoals het tijdstip van begin en einde sessie;
 • gegevens over navigatie en handelingen van de gebruiker;
 • gegevens over het opvragen, tonen of wijzigen van gegevens of het falen van functies;
 • gegevens over de verzending van e-mailnotificaties en het eventueel falen daarvan;
 • gegevens over een eventueel gemachtigde in MijnOverheid, zoals handelingen van de gemachtigde, of het falen van functies.

Bovendien geldt dat voor MijnOverheid de volgende gegevens worden verwerkt voor beantwoording van vragen, klachtbehandeling, de adequate werking van de website van MijnOverheid en de analyse van (beveiligings)incidenten:

 • het IP-adres en kenmerken van de gebruikte software en hardware van het apparaat waarmee de gebruiker inlogt;
 • handelingen van de gebruiker;
 • het tijdstip van het begin en van het einde van de inlogsessie;
 • vragen, klachten en contactgegevens (zoals naam, e-mailadres en/of telefoonnummer) van personen die contact opnemen met de Helpdesk van MijnOverheid.

Om gebruik te kunnen maken van MijnOverheid worden zogenaamde sessiecookies aangemaakt zodra de gebruiker inlogt. Het gebruik van de sessiecookie is noodzakelijk voor het gebruik van de website van MijnOverheid. De sessiecookie verdwijnt zodra de gebruiker uitlogt of wanneer de sessie na een bepaalde tijd automatisch verloopt.

Aan wie worden persoonsgegevens verstrekt?

Aan (overheids)organisaties die aangesloten zijn op de Berichtenbox van MijnOverheid, verstrekt MijnOverheid het burgerservicenummer en de berichtvoorkeur (van welke afnemers wil de gebruiker berichten ontvangen). Deze worden verstrekt zodat de (overheids)instelling op basis hiervan berichten kan aanleveren bij MijnOverheid en MijnOverheid de aflevering van deze berichten aan deze (overheids)instelling kan bevestigen. Aan (overheids)organisaties, die de Berichtenbox als verplicht kanaal voor elektronisch berichtenverkeer hebben aangewezen, verstrekt MijnOverheid informatie of een gebruiker zijn MijnOverheid-account wel of niet in gebruik heeft genomen.

Verder worden er geen persoonsgegevens aan derden verstrekt zonder voorafgaande ondubbelzinnige toestemming van de gebruiker. Een uitzondering hierop is een wettelijke verplichting om gegevens te verstrekken (zoals de wettelijke plicht om op verzoek gegevens te verstrekken aan opsporingsdiensten).

Wat zijn de rechten van de gebruiker?

Aan elke gebruiker wordt op zijn of haar verzoek inzage gegeven in de persoonsgegevens die worden verwerkt door MijnOverheid. Op verzoek van de gebruiker kunnen zijn of haar persoonsgegevens worden verbeterd of aangevuld, tenzij dit niet is toegestaan op grond van een wettelijke bepaling.

De gebruiker kan een inzageverzoek indienen door een e-mail (aan info@mijnoverheid.nl) of een brief te sturen (MijnOverheid - Postbus 96810 - 2509 JE Den Haag, onder vermelding van: inzage persoonsgegevens). Om te kunnen voldoen aan het inzageverzoek zal de gebruiker gevraagd worden om zich te identificeren. Een verzoek om verbetering of aanvulling van persoonsgegevens kan op dezelfde wijze als een inzageverzoek gedaan worden.

De gebruiker van MijnOverheid kan zijn gebruikersnaam, burgerservicenummer, e-mailadres en gebruiksgeschiedenis inzien door in te loggen op de website van MijnOverheid. Het e-mailadres kan door de gebruiker zelf worden gewijzigd.

De verwerking van bovenstaande persoonsgegevens is opgenomen in het Meldingenregister ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zie hiervoor de webpagina van dit Meldingenregister.